6 مسیری که اینترنت اشیا صنعت بیمه را دگرگون می کند

تاریخ انتشار: 1401/07/24

اینترنت اشیاء همان تکنولوژی است که آینده را دستخوش تغییرات جدی خواهد کرد. حضور گسترده این تکنولوژی در زندگی ما و ایجاد نظارت های دائمی در نتیجه کاهش خطرات و البته کاهش ریسک را به همراه خواهد داشت زیرا بخش بزرگی از خطرات فیزیکی را می توان قبل از وقوع شناسایی و جلوی رخداد آن را گرفت. شاید این تصور که رشد و پیشرفت تکنولوژی کوچک شدن صنعت بیمه را به همراه خواهد داشت، خیلی دور از ذهن نباشد. اما از سوی دیگر، خطرات جدیدی مانند تهدیدات سایبری در حال ظهور هستند که خود ریسک های جدیدی را برای انسان پدید می آورد. «بیمه ریسک سایبری» می تواند آینده بیمه باشد. بیمه ذاتا یک تجارت داده محور است. هسته کارآیی بیمه، قیمت گذاری ریسک است. در نتیجه، هر نوآوری، مانند اینترنت اشیا، که در دسترس بودن داده ها را افزایش می دهد، می تواند برای شرکت های بیمه مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه 6 مسیر جدی که در گام های نخستین رشد تکنولوژی اینترنت اشیاء، صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار خواد داد مورد بررسی قرار گرفته....