فناوري اطلاعات ، موتور محرکه توسعه بازار

تاریخ انتشار: 1395/09/22

چکيده

صنعت بيمه نيز همانند تمام صنايع ديگر اين الزام را پذيرفته است که بايد کسب وکار خود را با دگرگونيهاي عميق حوزه کسب وکاردر سالهاي اخير مطابقت داده و چشم اندازهاي آتي اين حوزه را نيز به دقت رصد نمايد تا از پيشرفتهاي سريع دنياي جديد کسب و کار عقب نمانده و بتواند پاسخگوي نياز بازار با توجه به شرايط جديد باشد. اگر در طول ده سال گذشته وضعيت رشد شرکتهاي بيمه داخل کشور بررسي گردد ، به وضوح نمايان مي گردد که آن دسته از شرکت هاي بيمه اي که توانسته اند در رويکردهاي کسب و کار و استراتژيهاي خود تحول ايجاد کنند و از فناوري اطلاعات به نحو شايسته اي استفاده نموده اند ، از رشد مناسبي برخوردار شده اند و در عين حال توانسته اند ريسک هاي پيش روي خود را بادقت بالاتري به نسبت سايرين مديريت نمايند.
الکترونيکي شدن کسب وکار در صنعت بيمه ضرورتي است که اگر شرکتهاي بيمه از آن غافل نشوند و مزاياي آن را براي کسب و کار خود بکار گيرند در آينده نيز رشد خود را تضمين نموده و کمتر با ريسک هاي پيش بيني نشده مواجه خواهند شد. بيمه گري در دنياي جديد به روشهاي سنتي گذشته امکانپذير نبوده و همانند ساير پديده ها الزاما بايد به صورت علمي و با تکيه بر دانش حاصل از داده هاي گذشته اين صنعت انجام گردد . در اين مقاله تلاش شده است که با در نظر گرفتن وضعيت جاري به کارگيري فناوري اطلاعات در صنعت بيمه ، مسير پيش روي صنعت بيمه در اين رابطه به دقت ترسيم شده و تاثيرات استفاده بهينه از فناوري اطلاعات در توسعه بازار نيز به تفصيل مورد بحث قرار گيرد.

واژگان کليدي

سامانه جامع يکپارچه و جامع بيمه گري (Core insurance)، کسب و کار هوشمند بيمه گري (Insurance BI) ، مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)، بيمه الکترونيک ، مدل بانک بيمه (Banc-assurance)، بيمه سايبر (Cyber insurance)

مقدمه

در گذشته نه چندان دور استفاده از فناوري اطلاعات در صنعت بيمه کشور صرفا محدود مي شد به استفاده از دستگاههاي کامپيوتر به عنوان جايگزين ماشين تايپ . اما پس از تاسيس شرکتهاي بيمه خصوصي در کشور ، استفاده از فناوري اطلاعات در صنعت بيمه نيز تحولات چشمگيري به خود ديده است و هم اکنون در اکثريت شرکتهاي بيمه در سطح کشور از نرم افزارهاي جامع و يکپارچه بيمه گري (Core insurance) استفاده مي گردد.
در نرم افزارهاي جامع و يکپارچه بيمه گري ، تمام عمليات بيمه گري شامل صدور ، خسارت ، عمليات مالي و عمليات اتکايي در مورد تمام رشته هاي بيمه اي از طريق اين نرم افزارها صورت مي گيرد و به دليل يکپارچه و متمرکز بودن بانک اطلاعاتي اين گونه نرم افزارها از ورود اطلاعات تکراري در بخش هاي مختلف يک سازمان بيمه اي جلوگيري شده و اطلاعات ثبت شده در انواع عمليات بيمه گري در هر بخش از سازمان گردش پيدا کرده و مورد استفاده قرار مي گيرد.
اما واقعيت آن است که علي رغم تلاش هاي صورت گرفته در حوزه استفاده از فناوري اطلاعات ، صنعت بيمه همچنان با وضعيت آرماني فاصله داشته و نيازمند انجام سرمايه گذاري هاي صحيح ، دقيق و هدفمند در اين رابطه هستيم. در اين نوشتار سعي شده است که مهمترين اهدافي که فناوري اطلاعات مي تواند در توسعه کمي وکيفي صنعت بيمه به عهده بگيرد مورد توجه قرار گرفته و شيوه دستيابي به آنها و نيز تاثيرات مثبت هر يک از آنها در حد مجال اين نوشتار توضيح داده شود.